fbpx

Algemene voorwaarden

De webwinkel ‘Spirikid’ van de Spiegelacademie met maatschappelijke zetel te Bollewijk 6 in 9250  Waasmunster, België, ondernemingsnummer BE 070.29.20.297, biedt de klant de mogelijkheid om goederen online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door de klant van deze e-commerce website.
Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van de Spiegelacademie moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk geraadpleegd hebben en aanvaarden, waarmee de klant instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Spiegelacademie aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijkwordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.  Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Spiegelacademie niet.  De juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie is slechts gehouden tot een middelenverbintenis.
De Spiegelacademie is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer u specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Spiegelacademie. De Spiegelacademie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
We specialiseren ons in gelimiteerde collecties omdat we niet houden van een massaproductie.  Een bepaald product kan eventueel bijbesteld worden op vraag van de klant via mail.

Artikel 4: Online aankopen

Hoe bestellen en afrekenen?

  • de klant bestelt en de bestelling wordt automatisch in het winkelmandje gedeponeerd. Vervolgens kan de klant afrekenen .
  • via onze betaalsystemen zoals aangegeven op onze site

U heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart/betaalpas  (IDEAL )
  • via bankkaart bankcontact

De Spiegelacademie is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.
De levering gebeurt door B-post. We rekenen verzendkosten aan naar gelang het gewicht tenzij anders aangegeven.  Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering moet door de klant onverwijld worden gemeld aan de Spiegelacademie.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.  Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Spiegelacademie was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van de Spiegelacademie.  De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Spiegelacademie te wijzen,
bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Tekeningen die werden gemaakt op de voorwerpen blijven copyright van Chatsaubain-van driessche gcv, met maatschappelijke zetel te Sinaaidorp 65, bus 101, 9112 Sinaai  (België), Btw BE 0824.196.033.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij de Spiegelacademie.
Indien het herroepingsrecht van toepassing is:
De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag voor overeenkomsten waarbij de klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: “waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant, de Spiegelacademie, Bollewijk 6, 9250  Waasmunster, België, 0032 477 60 30 17, info@despiegelacademie.be, via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per post of e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de Spiegelacademie heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de Spiegelacademie.  De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Spiegelacademie zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht.  Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn.
Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht.  Bepaalde artikelen zoals zeep worden niet teruggenomen indien gebruikt!

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal de Spiegelacademie alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten,
aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat de Spiegelacademie op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen.
Bij verkoopovereenkomsten kan de Spiegelacademie wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door de Spiegelacademie geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De Spiegelacademie betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant de Spiegelacademie zo snel mogelijk inlichten.  In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 9: Garantie

De klantendienst van de Spiegelacademie is bereikbaar op het telefoonnummer +32 477 60 30 17, via e-mail op info@despiegelacademie.be of per post op het volgende adres Bollewijk 6, 9250  Waasmunster, België.
Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, de Spiegelacademie respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van persoonsgegevens.
Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de Spiegelacademie, Bollewijk 6, 9250  Waasmunster, België, info@despiegelacademie.be, +32 477 60 30 17,
gratis de schriftelijke mededeling bekomen van persoonsgegevens.
Indien nodig kan de klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing:
de klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van gegevens voor direct marketing.
Hiertoe kan de klant zich steeds richten tot de Spiegelacademie, Bollewijk 6, 9250  Waasmunster, België, info@despiegelacademie.be, +32 477 60 30 17

Wij behandelen de klantengegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord.
Het klantenpaswoord wordt gecodeerd opgeslagen, de Spiegelacademie heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

De Spiegelacademie houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op de Spiegelacademie, Bollewijk 6, 9250  Waasmunster, België, info@despiegelacademie.be, +32 477 60 30 17.

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van de computer van de klant geplaatst worden.
Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op het mobiel apparaat van de klant geplaatst wordt wanneer een website wordt geraadpleegd.  
Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u als klant een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd.
Dit kan de klant doen via de instellingen van zijn browser (via de help-functie).  De klant dient hierbij er wel rekening mee te houden dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen of dat bepaalde applicaties niet kunnen gebruikt worden.

Door gebruik te maken van onze website gaat de klant akkoord met ons gebruik van cookies

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen,
zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt en de algemene verkoopsvoorwaarden van de Spiegelacademie.
Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
De Spiegelacademie kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen.  Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de klant zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.  De klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).